• alp-elektrik-logo
  • alp-elektrik-logo

Sektörel Bilgi Rehberi

Abone grubu:

Aynı hizmet standardına tabi gerçek ve tüzel kişiler

Dağıtım bölgesi

Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölge

Dağıtım sistemi kullanım fiyat

Dağıtım hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan fiyatı

Dağıtım şirketi

Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişi

İkili anlaşmalar

Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar

Piyasa

Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasası

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)

TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birim

Serbest tüketici

Enerji Piyasası Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi

Serbest tüketici limiti

Her yılın 31 Ocak tarihine kadar Kurul tarafından belirlenerek yayımlanan elektrik enerjisi miktarı (Bu yıl İtibariyle 25.000 kWh.’ dir.

Tedarikçi

Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri

Tüketici

Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketiciler